ชื่อฮาลาเกาะฮฺ นาซีบะฮฺ บินติ กะอับ

ชื่อครูผู้สอน รอฏียะฮฺ ยูโซ๊ะ