1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

หัลเกาะฮฺอัลกุรอาน

ภายใต้การดูแลของศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย

ฮัลเกาะห์ อาบูบากัร อัศศิดดิก

ฮัลเกาะห์ อาบูบากัร อัศศิดดิก

หมู่บ้าน : ปูลาไซห์

ผู้สอน : รอฟีอะห์ ยูนุ

จำนวนนักเรียน : 7

ฮัลเกาะห์ อุสมาน บิน อัฟฟาน

ฮัลเกาะห์ อุสมาน บิน อัฟฟาน

หมู่บ้าน : บูมมัง

ผู้สอน : ซะห์นูน อิรอฮีม

จำนวนนักเรียน : 16

ฮัลเกาะห์ ฮาซัน บิน อาลี

ฮัลเกาะห์ ฮาซัน บิน อาลี

หมู่บ้าน : บาเจาะ

ผู้สอน : อะห์มัด เจะมะ

จำนวนนักเรียน :15

ฮัลเกาะห์ ซาบิต บิน กอยซ

ฮัลเกาะห์ ซาบิต อิบนู ก๊อยซฺ

หมู่บ้าน : แยะห์

ผู้สอน : ซูไฮมี ยูโซ๊ะ

จำนวนนักเรียน : 9

ฮัลเกาะห์ อับดุลเราะฮฺมาน บิน อาวฟฺ

ฮัลเกาะห์ อับดุลเราะฮฺมาน บิน อาวฟฺ

หมู่บ้าน : ลำภู

ผู้สอน : อุสมาน เจ๊ะเด็ง

จำนวนนักเรียน : 10

ฮัลเกาะห์ ซาอัด บิน มูอาซฺ

ฮัลเกาะห์ ซาอัด บิน มูอาซฺ

หมู่บ้าน : อีโยะ

ผู้สอน : นุมาน โอะลง

จำนวนนักเรียน :22

ฮัลเกาะห์ คอดีญะฮฺ บินตี ไควเลด

ฮัลเกาะห์ คอดีญะฮฺ บินตี ไควเลด

หมู่บ้าน : ศาลาลูกไก่

ผู้สอน : ไซนุง ขาเดร์

จำนวนนักเรียน : 22

ฮัลเกาะห์ นาซีบะฮฺ บินตี กาอับ

ฮัลเกาะห์ นาซีบะฮฺ บินตี กาอับ

หมู่บ้าน : ชายทะเล

ผู้สอน : รอฎียะห์ ยูโซ๊ะ

จำนวนนักเรียน :26

ฮัลเกาะห์ ฮัฟเซาะฮฺ บินตี อุมัร

ฮัลเกาะห์ ฮัฟเซาะฮฺ บินตี อุมัร

หมู่บ้าน : คลอแว

ผู้สอน : นิกีเยาฮฺ

จำนวนนักเรียน : 22

ฮัลเกาะห์ ซัยนับ บินตี ชัหซฺ

ฮัลเกาะห์ ซัยนับ บินตี ชัหซฺ

หมู่บ้าน : กำปงบารู

ผู้สอน : ฟาตีเมาะห์ ยูโซ๊ะ

จำนวนนักเรียน : 21

ฮัลเกาะห์ อุมัร บิน คอตตอบ

ฮัลเกาะห์ อุมัร บิน คอตตอบ

หมู่บ้าน : ลาหาร

ผู้สอน : มุคตาร อิบรอฮีมม

จำนวนนักเรียน : 17

ฮัลเกาะห์ อาลี บิน อาบีตอลิบ

ฮัลเกาะห์ อาลี บิน อาบีตอลิบ

หมู่บ้าน : โคกพยอม

ผู้สอน : ซาอารี มะแซ

จำนวนนักเรียน : 16

ฮัลเกาะห์ ฮูเซน บินอาลี

ฮัลเกาะห์ ฮุเซน บิน อาลี

หมู่บ้าน : กำปงบารู

ผู้สอน : เกษม ดอเลาะ

จำนวนนักเรียน : 23

ฮัลเกาะห์ ซัยด บิน ซาบิต

ฮัลเกาะห์ ซัยดฺ บิน ซาบิต

หมู่บ้าน : บือนังกูวัส

ผู้สอน : อะหมัด สาหีม

จำนวนนักเรียน :72

ฮัลเกาะห์ บิลาล บิน รอบะฮฺ

ฮัลเกาะห์ บิลาล บิน รอบะฮฺ

หมู่บ้าน : สนาตง

ผู้สอน : อาลีย ยาเอะ

จำนวนนักเรียน : 14

ฮัลเกาะห์ ฮารีซะฮฺ บินตี ซารอเกาะฮฺ

ฮัลเกาะห์ ฮารีซะฮฺ บินตี ซารอเกาะฮฺ

หมู่บ้าน : บือแรง

ผู้สอน : ซีตีฟาตีเมาะฮฺ สาแมง

จำนวนนักเรียน : 33

ฮัลเกาะห์ อาอีซะฮฺ บินตี อาบูบากัร

ฮัลเกาะห์ อาอีซะฮฺ บินตี อาบูบากัร

หมู่บ้าน : ลูโบะดีแย

ผู้สอน :นูรียะ สะแลแม

จำนวนนักเรียน : 13

ฮัลเกาะห์ อุมมูฮาบีบะฮฺ บินตี อาบูซุฟยาน

ฮัลเกาะห์อุมมูฮาบีบะฮฺ บินตี อาบูซุฟยาน

หมู่บ้าน : กูแบสาลอ

ผู้สอน : ซุลกิฟลี ฮายีอาแว

จำนวนนักเรียน : 15

ฮัลเกาะห์ เซาดะฮฺ บินตี ซัมอะฮฺ

ฮัลเกาะห์ เซาดะฮฺ บินตี ซัมอะฮฺ

หมู่บ้าน : ญานิง

ผู้สอน : ซอฟียะฮฺ มุยาลา

จำนวนนักเรียน : 11

ฮัลเกาะห์ อัสมาอฺ บินตี อาบูบากัร

ฮัลเกาะห์ อัสมาอฺ บินตี อาบูบากัร

หมู่บ้าน : ปูลาไซห์

ผู้สอน : ซารียะห์ มูดอ

จำนวนนักเรียน : 13