1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

Image

ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรมุสลิมในพื้นที่ ที่ต้องการเรียนรู้อัลกุรอานและศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการสำรวจพบว่า มุสลิมในประเทศไทย อีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถอ่านอัลกุรอานได้ และมีจำนวนน้อยที่เข้าใจคำสอนในอัลกุรอานและท่องจำอัลกุรอานได้
                 ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นด้วยมติที่ประสำนักงานใหญ่มูลนิธิอัลอิสลามียะฮฺ กรุงริยาด ประเทศซะอุดีอาราเบีย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ตรงกับ วันที่ 26 ซุลกออีดะฮฺ 1435 ฮ.ศ. โดยได้ตั้งศูนย์ฯอยู่ที่ บ้านเลขที่ 1/10 (ตรงข้ามมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส) ถนน พิชิดบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  96000 เป็นสำนักงานชั่วคราว โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรม ปัตตานี อย่างเป็นทางการ

วัตถุประส่งในการจัดตั้ง

เพื่ออำนวย ส่งเสริม พัฒนา ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาอัลกุรอานแก่ผู้สนใจในประเทศไทย ทั้งในด้านการอ่าน การเข้าใจความหมาย และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอาน ตลอดจนผลิตครูเพื่อการสอนอัลกุรอานในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ตามชุมชนเพื่อให้ชุมชนต่างๆ สามารถศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานได้อย่างทั่วถึงต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์อัลกุรอานทีทมีคุณภาพและโดเด่นในด้านการสอน  การให้ความรู้และเชิญชวนสู่อัลกุรอาน

พันธกิจของศูนย์

       เป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้ ศึกษาอัลกุรอานและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตลอดจนการเชิญชวนสู่อัลกุรอาน จัดตั้งฮัลเกาะฮฺ(กลุมศึกษาอัลกุรอาน)  ตั้งตั้งสถาบันโดยเฉพาะเพื่อผลิตครูอัลกุรอานและฝึกทักษะการสอนแก่พวกเขา พร้อมกับสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อัลกุรอาน การทำงานในรูปแบบองค์กรที่มีระเบียบแบบแผน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สามารถศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานอย่างง่ายดายด้วยประสบการณ์และสื่อเทคโนโลยีทีทันสมัย สอดคล้องกัความต้องการของประชากรมุสลิมในพื้นที่และภูมิภาค

อุดมการณ์ของศูนย์

01

الوسطية

ทางสายกลางและเที่ยงตรง
01

الجودة

เน้นคุณภาพ
01

العمل المؤسسي

ทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ
01

الانتشارالجغرافي

ขยายพื้นที่
01

الأمانة

รับผิดชอบ
01

الشفافية

โปร่งใส
01

التعاون

ร่วมมือ
01

الريادة والطموح

โดเด่นและมุ่งมั่น

ยุทธศาสตร์ของศูนย์

ขยายฮัลเกาะฮฺ(กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน) เพิ่มจำนวนผู้เรียนในพื้นที่และภูมิภาค
ผลิตครูสอนอัลกุรอานและพัฒนาศักยภาพการสอนอัลกุรอาน พร้อมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอัลกุรอาน
จัดทำระเบียบและแนวปฎิบัตงานของศูนย์ที่เป็นเลิศ
พัฒนาแหล่งรายได้พร้อมการแสวงหาช่องทางลงทุนที่สามารถหล่อเลี้ยงศูนย์ได้
เผยแพร่สาส์นแห่งอัลกุรอานทั้งในระดับพื้นที่และภูมิภาค
จัดอัตรากำลังด้านเทคนิคเพื่อทำงานบริการให้กับอัลกุรอานและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรมุสลิมต่างๆที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อประโยชน์ในการทำงานของศูนย์ต่อไป