1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

logotree.png

แนะนำศูนย์ฯ

             ศูนย์อัลกุรอานุลการีม แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของชาวมุสลิมในพื้นที่ ที่ต้องการเรียนรู้อัลกุรอาน และศาสตร์แขนงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการสำรวจพบว่า มุสลิมในประเทศไทยยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถอ่านอัลกุรอานได้ และมีจำนวนน้อยมากๆที่เข้าใจคำสอนในอัลกุรอาน และท่องจำอัลกุรอานได้

            ศูนย์อัลกุรอานแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสำนักงานใหญ่มูลนิธิอัลอิสลามียะฮฺ กรุงรียาด เมื่อวันที่ 26 /11/ฮิจเราะห์ศักราช 1435  ตรงกับ  วันที่ 21 เดือน กันยายน 2014 โดยได้ตั้งศูนย์อยู่ที่บ้านเลขที่ 1 / 10 (หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส) ถนน พิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นสำนักงานชั่วคราวโดยอยู่ไปใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานีอย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
           
          เพื่อเอื้ออำนวย ส่งเสริม พัฒนาดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาอัลกุรอานแก่มุสลิมในประเทศไทย ทั้งในด้านการอ่าน การเข้าใจความหมาย และศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอาน ตลอดจนผลิตครูเพื่อการสอนอัลกุรอานในพื้นที่ตามชุมชนเพื่อให้ชุมชนต่างๆสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงต่อไป

8.jpg