1. ฝึกอ่านตามลำดับหมายเลขหน้า 1  2  3

2. ฝึกอ่านอย่างสมํ่าเสมอ

3. บันทึกหลังการฝึกอ่าน

 

ข้อที่ 1. ฝึกอ่านตามลำดับหมายเลขหน้า 1  2  3

กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องสามารถอ่านเล่มที่ 1 หน้าที่ 1 ด้วยตนเองได้ถูกต้องก่อน จึงจะไปฝึกอ่านในหน้าที่ 2 และ 3 ตามลำดับได้ เพราะโดยหลักการของหลักสูตรฯจะวางให้ผู้เรียนสามารถอ่านคำง่ายๆด้วยตนเองให้ได้ก่อน จึงจะค่อยๆสู่คำที่ยากขึ้น และยากขึ้นตามลำดับขั้น จนผู้เรียนจะสามารถอ่านอัลกุรอานได้เองในที่สุด...ผู้เรียนไม่ควรรีบร้อนโดยข้ามบทเรียนทั้งๆที่ผู้เรียนยังอ่านคำง่ายๆด้วยตนเองไม่ถูกต้องโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการฝึกอ่านของผู้เรียนเองในลำดับขั้นต่อไป.

 

ข้อที่ 2. ฝึกอ่านอย่างสมํ่าเสมอ...

ท่านจำเป็นต้องจัดสรรเวลาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอย่างน้อยวันละ 15 นาทีต่อวัน(แนะนำ 5 วันต่อสัปดาห์) เพราะการเรียนรู้ทางภาษาไม่เหมือนการเรียนรู้เปิด-ปิดหลอดไฟ เมื่อเราเรียนรู้การเปิด-ปิดหลอดไฟ เราเรียนรู้เพียงครั้งเดียวก็พอ และไม่มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีก หากท่านและผมเรียนรู้เพิ่มเติมอีกก็จะไม่มีใครเก่งกว่าใครในการเปิด-ปิดหลอดไฟได้ แต่ความสามารถในการอ่านจำเป็นต้องมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนืองเพื่อให้ทักษะ/ความสามารถในการอ่านจะได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับขั้นต่อไป.

 

ข้อที่ 3. บันทึกผลการฝึกอ่าน

เพื่อช่วยให้การฝึกอ่านของผู้เรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ผู้เรียนควรบันทึกผลการฝึกอ่านหลังการฝึกอ่านทุกครั้ง